Wiadomości

Ruszają konkursy mające na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Wsparcie obejmować będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Większość  województw opublikowało już harmonogramy naboru wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej funduszy europejskich:

W dniu 29.05.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na runku pracy, programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - woj. dolnośląskie.

W dniu 29.05.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - woj. mazowieckie.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił informację o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na stronie internetowej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pojawiło się ogłoszenie konkursowe nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się ważne informacje dla osób planujących ubiegać się o przyznanie wsparcia dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W terminie od 7.05.2015 do 22.06.205 można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.

W terminie od 4.05.2015 do 31.12.2015 można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.