Razem przeciw wykluczeniu!

logotyp wielkopolskie

 

Projekt „Razem przeciw wykluczeniu!” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne.

Działanie 7.1. Aktywna integracja.

Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja - projekty konkursowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania: 927 130,17 zł

W tym wkład UE: 829 537,52 zł

Grupę docelową w projekcie stanowi 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby w ich otoczeniu, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.III.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnościmi sprzężonymi/z niepełnosprawnościami intelektualnymi/z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby należące do III profilu pomocy,
 • osoby objęte POPŻ,
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • 100 % grupy docelowej stanowią osoby z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI);
 • 100 % grupy docelowej stanowią osoby z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju.


Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. wielkopolskiego – z powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckieo, złotowskiego).

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”;

Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (3 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

 • BLOK „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH”; warsztaty prowadzone w grupach (20 godz./gr) oraz zajęcia indywidualne z psychologami (8 godz./os.) z zakresu:
  • motywacja i samoocena;
  • asertywność;
  • komunikacja międzyludzka;
  • poprawa własnego wizerunku;
  • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 

 • BLOK PORADNICTWO ZAWODOWE (6 godz./os), które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 

 • BLOK TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – warsztatu prowadzone w grupach (16 godz./gr.);

Zakres:

  • nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości,
  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej,
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań,
  • samodzielne podejmowania decyzji,
  • autodiagnoza,
  • asertywność,
  • konflikt, jego źródeł, sposoby jego rozwiązywania,
  • radzenie sobie z krytyką,
  • umiejętności negocjacyjne i mediacyjne w sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych.

 

 • BLOK „AKTYWIZACJA EDUKACYJNA” – SZKOLENIA ZAWODOWE (dla 70 osób; średnio 100 godz./os.).

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.
Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

 • BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” - STAŻE ZAWODOWE (3-miesiące stażu/os. dla 60 Uczestników Projektu)

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Uczestnicy przed przystąpieniem do stażu przejdą badanie lekarskie.

Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1280,00 zł netto/mies.

Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOTYCZĄCYCH PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI z dnia 1 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH z dnia 1 sierpnia 2017 r.