Z bierności do aktywności!

logo łódzkie

 

Projekt „Z bierności do aktywności!” realizowany jest przez GD PARTNER spółka komandytowa Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

 

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wartość dofinansowania: 8730833,46 zł

 

Grupę docelową w projekcie stanowi 70osób (42 kobiety i 28 mężczyzn)-są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 • osoby bezrobotne należące do III profilu pomocy,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej,
 • osoby objęte POPŻ,
 • 100 % grupy docelowej stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich.


Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. łódzkiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

W ramach projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU – IPD:

Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (6 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE: warsztaty prowadzone w grupach (24 godz./gr.) oraz zajęcia indywidualne z psychologami (10 godz./os.) z zakresu:
  • motywacja i samoocena;
  • asertywność;
  • komunikacja międzyludzka;
  • poprawa własnego wizerunku;
  • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 

 • BLOK POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE (w sumie 12 godz./os).

Zajęcia obejmują m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 

 • BLOK "MÓJ WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH" (indywidualne poradnictwo psychologiczno-zawodowe dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu; 50 os. x 10 godz./os);

Zakres:

  • nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości,
  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej,
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań,
  • samodzielne podejmowania decyzji,
  • autodiagnoza,
  • asertywność,
  • konflikt, jego źródeł, sposoby jego rozwiązywania,
  • radzenie sobie z krytyką,
  • umiejętności negocjacyjne i mediacyjne w sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych.

 

 • BLOK „AKTYWIZACJA EDUKACYJNA” – SZKOLENIA ZAWODOWE (dla 49 osób; średnio 90 godz./os.).

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.
Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

 • BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” - STAŻE ZAWODOWE (3-miesiące stażu/os. dla 48 Uczestników Projektu)

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Uczestnicy przed przystąpieniem do stażu przejdą badanie lekarskie.

Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/mies.

Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOTYCZĄCYCH PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.