Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód!

Łódzkie ologowanie

 

Projekt „Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód!” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją PROSPERITA, na terenie województwa łódzkiego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.03.2017r. do dnia 31.07.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Zatrudnienie, Działanie 8.2.1.: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową w projekcie stanowi 120 osób po 29 r.ż (72 kobiety i 48 mężczyzn), zamieszkujących na obszarach wiejskich, pozostających bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • osoby długotrwale bezrobotne stanowić będą min. 40% grupy docelowej;
 • kobiety - min. 60% grupy docelowej;
 • osoby z niepełno sprawnościami - min.10% grupy docelowej;
 • osoby o niskich kwalifikacjach - min. 30% grupy docelowej.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia – tj. na obszarze powiatów: tomaszowskiego, łódzkiego wsch., brzezińskiego, poddębickiego, pabianickiego, zgierskiego.

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 1. BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”:
  Poradnictwo psychologiczno – zawodowe –(4 godz./os.) w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 2. BLOK POŚREDNICTWO PRACY (8 godz./os.), które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami.
 3. BLOK "MÓJ WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH" (indywidualne poradnictwo zawodowe dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu; 6 godz./os.)
  Wsparcie podczas którego osoby niepełnosprawne nabędą umiejętności z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy. Zajęcia mają na celu podniesienie poczucia własnej wartości oraz samooceny uczestników projektu.
 4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych: 
   • SPAWACZ (metoda MIG/MAG) (140 godz./gr.) – szkolenie zakończy się egzaminem państwowym oraz wydaniem uprawnień zgodnych z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
   • SZKOLENIA ZAWODOWE Z BRANŻY IT (100 godz./gr.)
    Szkolenia do wyboru dla uczestników projektu:
    • BAZY DANYCH
    • TECHNOLOGIE MOBILNE
     Na zakończenie udziału w szkoleniach uczestnicy przystąpią do udziału w egzaminie zgodnym ze standardem ECCC.
   • OPIEKUN OS.STARSZEJ (100 godz./gr.)
   • POKOJOWY/A (40 godz./gr.)

    Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 netto za każdą godzinę szkoleniową.
 5. BLOK PRAKTYKA CZYNI MISTRZA" - STAŻE ZAWODOWE– 3-miesiące stażu/os.

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1550,00 zł netto/mies.

Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOT. PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.