Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy

logotyp lubelskie2

Projekt „Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na terenie województwa lubelskiego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1.02.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość dofinansowania: 922 745,37 zł

W tym wkład UE: 825 643,56 zł

 

Cel projektu: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70%os.z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywizacji i integracji w projekcie w okresie 01.II.2019-31.VIII.2020. 

 

Grupę docelową projektu stanowi 70 os. (42 kobiety i 28 mężczyzn) – są to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z

terenu powiatu kraśnickiego (gm. Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży), w tym w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) stanowić będą 100% grupy docelowej - są to głównie osoby o stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo)
 • osoby bezrobotne-wyłącznie należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pr.
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby objęte POPŻ

 

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego (os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze gmin województwa lubelskiego, powiat kraśnicki: Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży w rozum. przepisów Kodeksu Cywilnego).  

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”;

Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (4 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 • BLOK „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH”;

warsztaty prowadzone w grupach oraz zajęcia indywidualne z psychologami z zakresu:

  •  motywacja i samoocena;
  •  asertywność;
  •  komunikacja międzyludzka;
  •  poprawa własnego wizerunku;
  •  dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  •  podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 

 • BLOK POŚREDNICTWO PRACY (6 godz./os.) I PORADNICTWO ZAWODOWE (6 godz./os),

które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 

 • BLOK TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (12 godz./os. x 40 os.);

Zakres:

  •  nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości
  •  podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej
  •  budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań
  •  asertywność
  •  radzenie sobie z krytyką

 

 • SZKOLENIA ZAWODOWE "SZYTE NA MIARĘ" (dla 60 osób; średnio 100 godz./os.).

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

 • STAŻE ZAWODOWE (3-miesiące stażu/os. dla 50 Uczestników Projektu)

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/mies.

Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOTYCZĄCYCH PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.

Attachments:
Download this file (1. Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego– Mój Indywidualny Plan Działania IPD.DOCX)Zapytanie ofertowe – Mój Indywidualny Plan Działania IPD[Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego– Mój Indywidualny Plan Działania IPD]116 kB
Download this file (1a. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD.DOCX)załącznik nr 1 - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD[załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD]116 kB
Download this file (1b. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD.DOCX)załącznik nr 1 - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD[załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD]115 kB
Download this file (1c. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD.DOCX)załącznik nr 3 - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD[załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - IPD]113 kB
Download this file (2. Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych.DOCX)Zapytanie ofertowe - zapewnienie sal szkoleniowych[Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych]115 kB
Download this file (2a. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych.DOCX)załącznik nr 1 - zapewnienie sal szkoleniowych[załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych]116 kB
Download this file (2b. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych.DOCX)załącznik nr 2 - zapewnienie sal szkoleniowych[załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych]115 kB
Download this file (2c. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych.DOCX)załącznik nr 3 - zapewnienie sal szkoleniowych[załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - zapewnienie sal szkoleniowych]114 kB
Download this file (3. Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu.DOCX)Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie treningu[Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu]107 kB
Download this file (3a. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu.DOCX)załącznik nr 1 - przeprowadzenie treningu[załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu]107 kB
Download this file (3b. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. -przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu.DOCX)załącznik nr 2 - przeprowadzenie treningu[załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. -przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu]115 kB
Download this file (3c. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu.DOCX)załącznik nr 3 - przeprowadzenie treningu[załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r. - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 70 uczestników projektu]113 kB