Nowa szansa-lepsze jutro!

logotyp lubelskie2

 

Projekt „Nowa szansa-lepsze jutro!” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na terenie województwa lubelskiego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1.02.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość dofinansowania: 915 171,75 zł

W tym wkład UE: 818 837,93 zł

 

Grupę docelową projektu stanowi 70 os. (42 kobiety i 28 mężczyzn) – są to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) stanowić będą 100% grupy docelowej - są to głównie osoby o stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo)
 • osoby bezrobotne-wyłącznie należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
 • zatrudnienia i instytucjach rynku pr.
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby objęte POPŻ

 

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego – Uczestnikami Projektu są osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego.

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”;

Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (4 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

 • BLOK „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH”; warsztaty prowadzone w grupach oraz zajęcia indywidualne z psychologami z zakresu:
  • motywacja i samoocena;
  • asertywność;
  • komunikacja międzyludzka;
  • poprawa własnego wizerunku;
  • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 

 • BLOK POŚREDNICTWO PRACY (6 godz./os.) I PORADNICTWO ZAWODOWE (6 godz./os), które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 

 • BLOK TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (12 godz./os. x 40 os.);

Zakres:

  • nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości
  • podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań
  • asertywność
  • radzenie sobie z krytyką

 

 • SZKOLENIA ZAWODOWE "SZYTE NA MIARĘ" (dla 50 osób; średnio 90 godz./os.).

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.
Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

 • STAŻE ZAWODOWE (4-miesiące stażu/os. dla 50 Uczestników Projektu)

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/mies.

Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOTYCZĄCYCH PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.

Attachments:
Download this file (Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2018r. na przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób niepełnosprawnych..DOCX)Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2018r. [Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2018r. na przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób niepełnosprawnych.]107 kB
Download this file (załącznik nr 1 Oferta do zapytania ofertowego.DOCX)Załącznik nr 1[Oferta do zapytania ofertowego]107 kB
Download this file (załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.DOCX)Załącznik nr 2[Oświadczenie o braku powiązań]105 kB