Mój pomysł na samozatrudnienie!

Lubleskie RPO ologowanie

 

Projekt „Mój pomysł na samozatrudnienie!” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją PROSPERITA, na terenie województwa lubelskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.11.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest:
Podniesiony poziom przedsiębiorczości i samozatrudnienia u min. 52 osób z grupy docelowej w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy oraz założenie min. 52 przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu (wsparcie w postaci: szkoleń i doradztwa, bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomostowego) w okresie IV.2017-XI.2018.


Grupę docelową w projekcie stanowi 60 osób fizycznych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie powinny wpisywać się w co najmniej jedną z poniższych grup:

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej –czyli rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczone w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

Projekt zakłada przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- ROZMOWA Z DORADCA ZAWODOWYM
  Diagnoza pozwoli wyłonić osoby, które będą wykazywać określone predyspozycje do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. predyspozycje osobowościowe, ocena motywacji kandydata, kompetencji/kwalifikacji, doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z planowaną działalnością gospodarczą itp.).

 • SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO (INDYWIDUALNE I GRUPOWE) PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1) SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 50 godz. zajęć/gr 
  2) DORADZTWO INDYWIDUALNE (zajęcia z zakresu poradnictwa biznesowego przygotowujące do opracowania przez uczestników wniosków o dotacje) – 16 godz. /os.
  Projektodawca zapewni Uczestnikom/czkom projektu catering podczas szkoleń (obiad + serwis kawowy) oraz poczęstunek podczas zajęć z doradcami (przerwy kawowe).

 • DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
  Projektodawca zakłada przyznanie min. 52 jednorazowych dotacji do wysokości 23 398,68 zł /os.

 • WSPARCIE POMOSTOWE REALIZOWANE PRZEZ 12 MIES. OD ZAŁOŻENIA PRZEZ UCZESTNIKÓWO DZIAŁLNOŚCI GOSPODRACZYCH:

  1) SPECJALISTYCZNE WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE MAJĄCE NA CELU POMOC W PROWADZENIU DZIAŁLANOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWIĄZYWANIE INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW W PROWADZENIU FIRMY:
  - Szkolenia (20 godz./gr.);
  - Poradnictwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla Uczestników/czek Projektu (8h/UP): zajęcia prowadzone przez prawników, księgowych, doradców biznesowych.

  2) FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE, które ułatwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem nowopowstałych firm - max.1000,00 zł/os./mies. przez okres do 8 miesięcy od założenia działalności gospodarczej.

 

Osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdów związanych z uczestnictwem w szkoleniach i doradztwie.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOT. PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.