Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy

Projekt „Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy” realizowany jest przez GD PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na terenie województwa lubelskiego na podstawie umowy nr RPLU.09.01.00-06-0096/15-00.


Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 9: RYNEK PRACY, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • Poradnictwo psychologiczno – zawodowe -Indywidualne Plany Działania (IPD) –(4 godz.) w tym m.in. w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 • Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:
  • OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH (35 godz.)
  • SPAWACZ (metoda MAG-TIG) (250 godz.)
  • Staże zawodowe – trzy miesiące, podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.
  • Pośrednictwo pracy (6godz.), które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami.


Grupę docelową w projekcie stanowi 72 osoby fizyczne z terenu woj. lubelskiego (7 kobiet i 65 mężczyzn). Są to osoby w wieku 30lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego:

 • kobiety
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego, w tym:
 • osoby o niskich kwalifikacjach, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

 

Biuro Projektu – ul. Grenadierów 13 pok. 112, 20-331 Lublin, województwo lubelskie, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00.