Kierunek dla Ciebie - AKTYWIZACJA!

logotyp świetokrzyskie

Projekt „Kierunek dla Ciebie - AKTYWIZACJA!” realizowany jest przez EURODORADZTWO SPÓŁKA Z O.O. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.


Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Działanie IX.1: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty

konkursowe).

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania: 803 013,75 zł.


Grupę docelową w projekcie stanowi 70osób (42 kobiety i 28 mężczyzn)-są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 • osoby bierne zawodowo
 • osoby bezrobotne należące do III profilu
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej,
 • osoby objęte POPŻ,
 • osoby z niepełnosprawnościami


Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. świętokrzyskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).


W ramach projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU – IPD:

Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (4 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE: warsztaty prowadzone w grupach (10 godz./gr.) oraz zajęcia indywidualne z psychologami (5 godz./os.) z zakresu:
  • motywacja i samoocena;
  • asertywność;
  • komunikacja międzyludzka;
  • poprawa własnego wizerunku;
  • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 

 • BLOK POŚREDNICTWO PRACY (w sumie 6 godz./os).

Zajęcia obejmują m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 

 • BLOK „AKTYWIZACJA EDUKACYJNA” – SZKOLENIA ZAWODOWE (dla 70 osób; średnio 100 godz./os.).

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

 • BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” - STAŻE ZAWODOWE (4-miesiące stażu/os. dla 45 Uczestników Projektu)

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Uczestnicy przed przystąpieniem do stażu przejdą badanie lekarskie.

Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/mies.

Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOTYCZĄCYCH PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.

Attachments:
Download this file (Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie indywidualnego doradztwa zawodowego– Mój Indywidualny Plan Działania IPD z dnia 6.08.2018 r..docx)Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie indywidualnego doradztwa zawodowego[Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie indywidualnego doradztwa zawodowego– Mój Indywidualny Plan Działania IPD z dnia 6.08.2018 r.]59 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Oferta do zapytania ofertowego.docx)Załącznik nr 1[Oferta do zapytania ofertowego]59 kB
Download this file (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku poziązań.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o braku poziązań]58 kB