DLA ROLNIKÓW

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rolnicy mogą się ubiegać o dotacje m.in. na następujące działania: 

 

 1. ROZWOJ GOSPODARSTW: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, na inwestycje w gospodarstwach rolnych (w tym modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych), wsparcie inwestycji w środki ograniczające skutki potencjalnych klęsk żywiołowych, tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie.
 2. WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości w sferze usług rolniczych, inwestycje w przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 3. WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI: dotacje do 2 tys. euro rocznie na jedno gospodarstwo rolne, które będzie uczestniczyć w krajowych i unijnych systemach jakości.
 4. OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI: wsparcie obejmuje:
  • płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w tym: rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód, zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach natura 200 oraz poza obszarami Natura 2000.
  • wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie, w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie
  •  rolnictwo ekologiczne
  • zalesianie i tworzenie terenów zalesionych