Krok do pracy!

logotyp lubelskie2

 

Projekt „Krok do pracy!” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na terenie województwa lubelskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania: 1 840 411,44 zł
W tym wkład UE: 1 646 683,92 zł

 

Grupę docelową projektu stanowi 200 os.(120 K i 80 M); są to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu woj. lubelskiego.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj.lubelskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Struktura grupy docelowej:
-osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)-co najmniej 40% grupy docelowej;
-kobiety-min. 60% grupy docelowej
-os.z niepełnosprawnościami (min.6% grupy docelowej)

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (200 UP x 4 h/os.)

Poradnictwo zawodowe (4 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE; warsztaty prowadzone w grupach oraz zajęcia indywidualne z psychologami z zakresu:
  • motywacja i samoocena;
  • asertywność;
  • komunikacja międzyludzka;
  • poprawa własnego wizerunku;
  • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 

 • POŚREDNICTWO PRACY (200 UP x 6 h/os.), które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 

 • SZKOLENIA ZAWODOWE "SZYTE NA MIARĘ" (dla 160 osób; średnio 90 godz./os.).

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.
Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

 • STAŻE ZAWODOWE (3-miesiące stażu/os. dla 120 Uczestników Projektu)

Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.
Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/mies.
Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOTYCZĄCYCH PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.