Projekt „Nowa szansa – lepsze jutro!”

logo łódzkie

 

Projekt „Nowa szansa – lepsze jutro!” realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA, na terenie województwa łódzkiego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

 

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-C076/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 914 417,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 777 254,45 PLN

 

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn)-są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 • osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;


Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. łódzkiego – Uczestnikami Projektu są w 100% osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego.

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU; Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (4 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE; warsztaty prowadzone w grupach oraz zajęcia indywidualne z psychologami z zakresu:
  • motywacja i samoocena;
  • asertywność;
  • komunikacja międzyludzka;
  • poprawa własnego wizerunku;
  • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
  • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

 • BLOK POŚREDNICTWO PRACY (6 godz./os.) I PORADNICTWO ZAWODOWE (6 godz./os), które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

 • SZKOLENIA ZAWODOWE "SZYTE NA MIARĘ" (dla 56 osób; średnio 90 godz./os.).

  Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

  Za udział w szkoleniach Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 netto za każdą godzinę szkoleniową.

 • STAŻE ZAWODOWE – 3-miesiące stażu/os.
  Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

  Za udział w stażach Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 2000,00 zł netto/mies.

  Na cały okres trwania projektu Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
  Za udział w każdej z form wsparcia przysługuje Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

 

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE Z POSZANOWANIEM ZASAD RÓWNOŚCI SZANS DOT. PŁCI, OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przekazywane treści będą przełamywały stereotypy dotyczące płci i promowały równość szans. Zastosowane zostaną mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych: np. materiały dydaktyczne z odpowiednią czcionką, zajęcia w lokalach wyposażonych w widny/podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.