DZIAŁANOŚĆ PROSPOŁECZNA

Fundacja PROSPERITA zajmuje się realizacją działań o charakterze prospołecznym. Należą do nich m.in. przedsięwzięcia dotyczące szeroko pojętej edukacji społecznej, działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, a także wspieranie godnego starzenia się.

Edukacja społeczna

Fundacja realizuje zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dotyczą one zarówno osób dorosłych, jak również dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna prowadzona przez naszą organizację dotyczy głównie takich dziedzin jak: dziedzictwo kulturowe, ekologia, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, a także nauki o zdrowiu w kontekście bio-psycho-społecznym.

Aktywizacja społeczna i zawodowa

Jednym z nadrzędnych zadań Fundacji jest promowanie idei aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nasza organizacja promuje działania dążące do zaangażowania jednostek w życie obywatelskie, a także promuje wszelkie działania mające na celu poprawę jakości życia społecznego. Realizujemy zadania z zakresu włączenia społecznego grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem, takich jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, osoby pokrzywdzone przez los, seniorzy.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Seniorzy

Fundacja PROSPERITA promuje działania mające na celu szeroko rozumianą aktywizację osób starszych. Pragniemy nieść pomoc seniorom poprzez organizowanie rozmaitych form wsparcia środowiskowego, samopomocy, ochronę oraz promocję zdrowia, a także wspieranie lecznictwa i rehabilitacji.

Ponadto nasza organizacja jest propagatorem aktywnego starzenia się, integrowania środowisk seniorów, tworzenia więzi międzypokoleniowych, a także uczenia się przez całe życie – w tym tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.