Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

 

Termin naboru wniosków: 04.05.2015 – 30.06.2015

Działania w ramach niniejszego naboru mają być ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce Nabory.