Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15

W dniu 29.05.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - woj. mazowieckie.

Termin składania wniosków:  od 30.06.2015 – 9.07.2015.

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie mogą otrzymać  projekty dotyczące kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce Widomości, a także na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Woj. Mazowieckiego.

Bezpośredni link do strony:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-dla-dzialania-12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowepoddzialanie-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-programu-wiedza-edukacja-ro/