Konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

Na stronie internetowej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pojawiło się ogłoszenie konkursowe nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 08.06.2015 do 15.06.2015

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie mogą otrzymać  projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce Nabory.