Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy - Rekrutacja

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) ,
 • bierne zawodowo/bezrobotne lub
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowanym w PUP/MUP jako osoba bezrobotna prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzającym odejść z rolnictwa

przynależące do co najmniej jednej z grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

2. W pierwszej kolejności do Projektu będą kwalifikowane osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji tj. : osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby zarejestrowane jako bezrobotne odchodzące z rolnictwa.

3. Rekrutacja prowadzona będzie przez GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa i Fundację POSPERITA w Biurze Projektu. W uzasadnionych przypadkach Projektodawca przewiduje również organizację rekrutacji w innym miejscu (innej miejscowości).

4. Kandydaci na Uczestników Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji tj. w okresie od IX.2016 roku do III.2017 roku.

5. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu –Formularz zgłoszeniowy,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu –Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu –Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu –Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia,
 • Załącznik nr 6 do Regulaminu- Ankieta

 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.