Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy - Oferta projektowa

Osoby uczestniczące w projekcie wezmą udział we wszystkich wymienionych poniżej formach wsparcia:

 

 • IDNYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – 4 godziny zegarowe

Obejmuje:

  • identyfikację potrzeb
  • zdiagnozowanie możliwości Uczestników/Uczestniczek w zakresie doskonalenia zawodowego i identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy
  • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania.

 

 • JEDNO WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE:

1. SZKOLENIE ZAWODOWE: OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH – 35 godz. (2 gr. x 12 os.)


Program szkolenia:

  • wiadomości o dozorze technicznym
  • ogólne wiadomości o dźwigach towarowo – osobowych
  • budowa dźwigu (część mechaniczna i elektryczna)
  • zadania i obowiązki dźwigowego
  • awarie i wypadki
  • bhp przy obsłudze dźwigów oraz zajęcia praktyczne.

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisja powołaną przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

 

2. SZKOLENIE ZAWODOWE: SPAWACZ (metoda MAG-TIG) -250 godz. (4gr. x 12os.) 

Kurs będzie odbywać się zg. z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa (IS) w Gliwicach. UP po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją IS otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo wg EN 287-1

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne. Zajęcia praktyczne będą się odbywać w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy UP będzie miał zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zg. z Wytycznymi Instytutu.

 

 • STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące

Uczestnicy/Uczestniczki nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

 

 • INDYWIDULANE POŚREDNICTWO PRACY – 6 godziny zegarowe

Obejmuje:

  • pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestnikom/Uczestniczkom
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy
  • udzielanie Uczestnikom/Uczestniczkom informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.