Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy

Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy - Informacja nt. grup szkoleniowych

Informujemy, iż rekrutacja w ramach projektu „Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy” dobiega końca.

Obecnie trwają jeszcze zapisy do ostatniej grupy szkoleniowej - szkolenie OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH. Poszukujemy osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., w szczególności osób prowadzących gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, bądź członków rodzin rolników.

Poniżej prezentujemy wykaz grup szkoleniowych, które do tej pory rozpoczęły udział w projekcie:

1/Lublin – Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 7.11.2016-30.12.2016

2/Chełm – Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 8.11.2016-22.12.2016

3/Chełm – Szkolenie OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH (35 godz. dydaktycznych); szkolenie rozpocznie się na początku lutego br.

4/Chełm - Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 3.01.2017-16.02.2017

5/Lublin Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 23.01.2017-7.03.2017

Ponadto z początkiem roku ruszyły staże zawodowe w ramach projektu. Nasi Beneficjenci będą odbywać 3-miesięczne staże zawodowe na stanowiskach spawacz lub operator dźwigów towarowo-osobowych.

 


Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy - Rekrutacja

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) ,
 • bierne zawodowo/bezrobotne lub
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowanym w PUP/MUP jako osoba bezrobotna prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzającym odejść z rolnictwa

przynależące do co najmniej jednej z grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

2. W pierwszej kolejności do Projektu będą kwalifikowane osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji tj. : osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby zarejestrowane jako bezrobotne odchodzące z rolnictwa.

3. Rekrutacja prowadzona będzie przez GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa i Fundację POSPERITA w Biurze Projektu. W uzasadnionych przypadkach Projektodawca przewiduje również organizację rekrutacji w innym miejscu (innej miejscowości).

4. Kandydaci na Uczestników Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji tj. w okresie od IX.2016 roku do III.2017 roku.

5. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu –Formularz zgłoszeniowy,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu –Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu –Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu –Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia,
 • Załącznik nr 6 do Regulaminu- Ankieta

 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy - Równość szans

Równość szans i niedyskryminacja oraz równość płci.


„Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami”.

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zasada równości szans kobiet i mężczyzn rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oprócz obowiązku prawnego, jest warunkiem realizacji celów strategicznych Strategii Europa 2020, które dotyczą trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście wyrównywania wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji zakłada również umożliwienie wszystkim osobom pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Istotnym aspektem jest więc eliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

 

Przydatne linki:
www.rownetraktowanie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.power.gov.pl/dostepnosc
www.rpo.gov.pl
www.rownosc.info
www.50plus.gov.pl

Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy - Oferta projektowa

Osoby uczestniczące w projekcie wezmą udział we wszystkich wymienionych poniżej formach wsparcia:

 

 • IDNYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – 4 godziny zegarowe

Obejmuje:

  • identyfikację potrzeb
  • zdiagnozowanie możliwości Uczestników/Uczestniczek w zakresie doskonalenia zawodowego i identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy
  • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania.

 

 • JEDNO WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE:

1. SZKOLENIE ZAWODOWE: OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH – 35 godz. (2 gr. x 12 os.)


Program szkolenia:

  • wiadomości o dozorze technicznym
  • ogólne wiadomości o dźwigach towarowo – osobowych
  • budowa dźwigu (część mechaniczna i elektryczna)
  • zadania i obowiązki dźwigowego
  • awarie i wypadki
  • bhp przy obsłudze dźwigów oraz zajęcia praktyczne.

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisja powołaną przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

 

2. SZKOLENIE ZAWODOWE: SPAWACZ (metoda MAG-TIG) -250 godz. (4gr. x 12os.) 

Kurs będzie odbywać się zg. z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa (IS) w Gliwicach. UP po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją IS otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo wg EN 287-1

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne. Zajęcia praktyczne będą się odbywać w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy UP będzie miał zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zg. z Wytycznymi Instytutu.

 

 • STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące

Uczestnicy/Uczestniczki nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

 

 • INDYWIDULANE POŚREDNICTWO PRACY – 6 godziny zegarowe

Obejmuje:

  • pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestnikom/Uczestniczkom
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy
  • udzielanie Uczestnikom/Uczestniczkom informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.